Logo

תחומי פעילות

פיקוח בניה פרטית – ניהול בניה מקצועי ע”י מפקחי בניה מנוסים

להמשך קריאה

בדיקה טרם רכישה של שטחים, דירות, בתים פרטיים, עסקים ומשרדים לשם בדיקת התאמתם לצורכי הלקוח ותקציבו

להמשך קריאה

קבלן מבצע לבניה מתקדמת וירוקה

להמשך קריאה

 

בדק בית לפני רכישה או מכירה של נכס

לחברתנו צוות בדיקה משולב לנכסים פרטיים לפני רכישה הרינו מתכבדים להציע את שרותינו בתחום בדיקות נכסים לפני רכישה.

הבדיקה:

התאמת הנכס להיתר הבניה. איתור חריגות בנייה.
בדיקת מצב הבינוי בנכס בדגש על כשלי בניין, בעיות איטום ואי עמידה בתקנים. הבדיקה נעשית גם באמצעות מכשירי בדיקה מתקדמים.
הבנת האפשרויות האדריכליות/ עיצוביות העומדות בפני הקונה, כולל בדיקת אחוזי הבנייה המותרים ומגבלות אחרות בתוכנית בניין העיר- עפ”י צורך.
מתן דו”ח כתוב הכולל תכנון ראשוני בהתאם לדרישות והאפשרויות במבנה ואומדן ראשוני לעלויות.
הבדיקה תבוצע בנוכחות הלקוח ותלווה בפגישה להבנת הצרכים.

יתרונות

זהו כלי תומך החלטה ממדרגה ראשונה עבורך. אבחון הנכס בהיבט מצבו הפיזי והאפשרויות והעלויות לשדרוגו.
כלי מקצועי שישמש לשם משא ומתן מול המוכר.
קבלת אומדן לשיפוץ הנכס עפ”י רצון הלקוח.
וודאות גבוהה יותר לכדאיות העסקה
מענה על דרישות נוספות, ספציפיות, לפי דרישה.

להמשך קריאה

ביצוע פרויקטים כקבלן מבצע

להמשך קריאה

קדם פרויקט הכוללים כתבי כמויות, מפרטים טכניים, בנייה וניהול מכרזים קבלניים ועוד

להמשך קריאה

ליווי ופיקוח מטעם בתי המשפט

להמשך קריאה